پاسخ سوالات فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 94 فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

به شکل های زیر( تصویر داخل کتاب ) نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتگو کنید.

پاسخ

سلول ها در تصاویر زیر دارای پوشش هستن و همه سلول ها غشا هسته و سیتوپلاسم دارند