پاسخ سوالات فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 55 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید

پاسخ

بیشترین آبی که داخل زمین نفوذ میکند در دامنه الف است. چون پوشش گیاهی متراکمی دارد و بخش زیادی از بارندگی را در خود نگه میدارد. همچنین شیب کمی که دارد باعث نفوذ بیشتر آب میشود.

در منطقه بدون پوشش گیاهی نیز مانع هدر رفتن آب میشود.