پاسخ سوالات فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 63 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

به فهرست زیر جمله هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد

امروز خیلی کار دارم

من در یک شرکت تولیدی بازی های رایانه ای کار میکنم

پاسخ

کار خوبی کردی که به آنجا رفتی

هول دادن ماشین کار سختی است