جواب بگرد و پیدا کن صفحه 11 درس 1 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 1 پنجم دبستان

با مراجعه به آیات 195 و 205 از سوره بقره یک دعای قرآنی را که هر روز در نماز میخوانیم پیداکنید و شماره آیه آن را در اینجا بنویسید.

پاسخ:

آیه 201 سوره بقره

 

جواب فعالیت درس 1 صفحه 11 هدیه های آسمانی پنجم

مطالب پیشنهادی:

فعالیت صفحه 71 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 84 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم