لوله گوارش در جانوان متفاوت، از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لوله گوارش پرنده ای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد؟

سوال❓

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

 

پاسخ✔️

پرنده ها دو کیسه اضافه دارند. چینه دان بخشی از معده است و غذای پرندگان را خیس و نرم میکند. و سنگدان که بخشی از معده است غذا را آسیاب میکند. روده انسان ها به دو شکل است اما پرندگان یک شکل میباشد.

 

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇