پاسخ سوالات فصل 9 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 73 فصل 9 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

نمودار زیر درصد مصرف انرژی های مختلف را در همه کشورها در سال 92 نشان میدهد. با توجه به این نمودار به پرسش ها پاسخ دهید

الف) چند درصد از مصرف انرژی کل جهان از سوخت های فسیلی تامین شده است ؟

پاسخ

85% از سوخت های فسلی