درسی فا, دانلود انشاء,مرجع تحقیق و انشاء,انشا پایه دهم,انشا جدید,دانلود مقاله جدید,انشا رایگان

۱۰۱ مطلب با موضوع «سوالات تشریحی» ثبت شده است

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

سوال❓

منظور بیت زیر کدام است؟ گرت پایداری است در کارها - شود سهل پیش تو دشوارها

پاسخ✔️

با پایداری و مقاومت، سختی‌ها بر تو آسان می‌شود.

ادامه مطلب...
۰ نظر
نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

سوال❓

نویسنده‌ی کتاب مرد هزار ساله کیست؟

پاسخ✔️

رضا حجت.

ادامه مطلب...
۰ نظر
در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

«به نرمی چنین گفت با سنگ سخت / کرم کرده راهی ده‌ ای نیکبخت»

سوال❓

در بیت زیر از کدام آرایه ادبی استفاده شده است؟

«به نرمی چنین گفت با سنگ سخت / کرم کرده راهی ده‌ ای نیکبخت»

پاسخ✔️

جان بخشی

ادامه مطلب...
۰ نظر
اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

سوال❓

اولین و مهمترین محل و کانون اجتماعی شدن افراد کدام گروه زیر است؟

پاسخ✔️

خانواده

ادامه مطلب...
۰ نظر
مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

سوال❓

مجموعه ی اعداد اول زوج دارای چند عضو است؟

پاسخ✔️

1

ادامه مطلب...
۰ نظر
حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

سوال❓

حدیث قُل رَبِّ زِدنی عِلماً برچه مفهومی تاکید می کند؟

پاسخ✔️

کسب دانش.

ادامه مطلب...
۰ نظر
به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

سوال❓

به ارتباط غذایی بین کروکودیل و پرنده چه می‌گویند؟

پاسخ✔️

همیاری

ادامه مطلب...
۰ نظر
کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

سوال❓

کدام یک از جانداران زیر نقش تجزیه کننده را دارند؟

پاسخ✔️

قارچ ها

ادامه مطلب...
۰ نظر
شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

سوال❓

شناخته شده ترین گروه آغازیان که فتوسنتز می‌کنند چه نام دارند؟

پاسخ✔️

جلبک ها

ادامه مطلب...
۰ نظر
بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

سوال❓

بزرگترین عدد صحیح منفی چه عددی می باشد؟

پاسخ✔️

-1

ادامه مطلب...
۰ نظر