انشا درباره کلاغ پایه هفتم

انشاء با موضوع کلاغ

مقدمه:

ما در دنیا حیواناتی داریم که هرکدام نشانه  و نمایانگر یک موضوع است که از گذشتگان دور با آن شناخته و معروف شده است.