سوالات درس هفتم علوم پنجم با جواب

درس هفتم - چه خبر(2)

سوال:❓ زبان چیست؟

پاسخ:✅ اندام ماهیچه ای است که به جویدن غذا در دهان و مخلوط شدن آن با بزاق یا همان آب دهان کمک می کند.

 

سوال:❓ کاربرد برجستگی های روی زبان چیست؟

پاسخ:✅ این برجستگی ها مزه غذا را دریافت می کند و از طریق عصب چشایی به مغز پیام می فرستند.