برای موضوع فداکاری سوالاتی را طرح کنید و بر اساس آن متنی بنویسید پایه هفتم صفحه 92

جواب فعالیت انشا پایه هفتم صفحه ۹۲

در مورد فداکاری:

  1. به چه کسی فداکار می گویند؟
  2. فداکار چه خصوصیاتی دارد؟
  3. به نظر شما از اطرافیان شما چه کسی فداکاری می کند؟
  4. هدف او از این فداکاری چیست؟