فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 83 درس 15 مطالعات اجتماعی پنجم

1- با توجه به نقشه شماره یک دریاهای اطراف شبه جزیره عربستان را نام ببرید

پاسخ:

  1. اقیانوس هند
  2. دریای سرخ
  3. دریای عمان