سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

 

1. مرز چیست ؟

مرز یک خط مشخص است که کشوری را از کشور دیگر جدا می کند.

2. مرز کشورها چگونه تعیین می شود ؟

ابتدا کشورها بر سر خطوط مرزی به توافق می رسند و مابین خود خطوطی را معین می کنند، سپس نقشه کش ها با دقت نقشه هایی از مرزها ترسیم می کنند که طبق آن در خطوط مرزی با میله یا تیرک علامت گذاری می کنند.