سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

1. اوج شکوفایی شهر اصفهان مربوط به چه دوره ای است ؟

دوره ی صفویه

2. شهر اصفهان در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد ؟

در کوهپایه های زاگرس قرار دارد و رود زاینده رود از وسط آن عبور می کند.