سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

1. آیه 97 سوره ی انعام به کدام نعمت خداوندی اشاره می کند ؟

به دریا اشاره میکند، و خداوند دریا را برای استفاده ی شما قرار داد.

2. چرا به منطقه ی خلیج فارس انبار نفت جهان می گویند ؟

چون در این منطقه منابع نفت و گاز بسیار زیاد است.

3. نفت و گاز در خلیج فارس از کدام قسمت ها استخراج می شود ؟

از کف خلیج فارس در ناحیه ی کم عمق نزدیک به ساحل