ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور داشتند؟ مطالعات پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 111 مطالعات پنجم ابتدایی

 

1- ایرانیان چه تاثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند ؟ توضیح دهید

پاسخ:

جانشینان چنگیز و تیمور سعی داشتند با عقاید مردم ایران و آداب و رسوم مردم را یاد بگیرند.

2- به تصویر سکه های دوره ایلخانان در کتاب توجه کنید، کلمه های الله و محمد که روی این سکه ها نقش بسته است، نشان دهنده چیست ؟

پاسخ:

نشان دهنده تاثیر ایرانیان بر روی ایلخانان میباشد که مسلمان شده اند.