جواب فکر کنید های درس ۱۱ علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 91 درس 11 علوم پنجم

 

برای کشاورزی در مناطق کم باران چه خاکی مناسب تر است ؟

جواب :

برای کشاورزی در مناطق کم باران چه خاکی مناسب است در مناطقی که خشک هستند و آب باران به اندازه کافی به زمین ها نمی رسد, خاک رس بهترین گزینه برای کشاورزی می باشد.

 

فکر کنید صفحه 92 درس 11 علوم پنجم

 

در هر یک از جاهای زیر برای کاشتن یک گیاه و رشد مناسب آن چه راه حل هایی پیشنهاد میکنید ؟

جایی که خاک آن رس زیادی دارد

خاک رس آب زیادی را جذب خود میکنید و ذخیره سازی میکند، پس گیاهانی در این خاک بهتر رشد میکنند که نیاز به آب بیشتری دارند، همچنین با کمتر کردن تعداد آبیاری زمین میتوان میزان رطوبت خاک را تنظیم کرد.

جایی که خاک آن نسبتا شور است

در این خاک باید گیاهان مقاومی کاشت شوند و میتوان با مواد شیمایی خاک را اصلاح کنند و میزان شوری آن را کاهش دهند.

جایی که بارندگی کم است

در این خاک باید گیاهانی کاشت شود که نیاز به آب کمتری دارد زیرا این خاک، خاک مورد نیاز آنهاست و بهتر رشد میکنند و برای کمبود آب گیاهان باید از آبیاری قطره ای استفاده کرد، همچنین میتوان به این زمین خاک رس نیز افزود تا توانایی خاک را برای نگه داشتن رطوبت افزایش دهد.