جواب تدبر کنیم صفحه 10 درس 1 هدیه های آسمانی پنجم

جواب سوالات هدیه های آسمانی درس 1 پنجم دبستان

آیات زیر را با دقت بخوانید

"فصلت 34 "

پاسخ:

و هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست، همیشه بدی را به بهترین شیوه دور کن تا همان کس که گویی با تو بر سر دشمنی است دوست و خویش تو گردد.

 

" آل عمران 134 "

پاسخ:

آنهایی که از مال خود در حال وسعت و تنگدستی انفاق کنند و خشم خود فرونشانند و از (بدیِ) مردم درگذرند، و خدا دوستدار نکوکاران است.

 

چه ارتباطی میان مفهوم این دو آیه است ؟

پاسخ:

آیه اول بیان میکند که نیکوکار کسی است که جواب بدی دیگران را با بدی نمیدهد بلکه جواب بدی را با خوبی میدهد.

آیه دوم بیان کننده عفو و گذشت از خطاهای دیگران است.

جواب فعالیت درس 1 صفحه 10 هدیه های آسمانی پنجم

مطالب پیشنهادی:

فعالیت صفحه 50 درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 49 درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم

فعالیت صفحه 73 درس 14 مطالعات اجتماعی پنجم