جواب درست و نادرست صفحه 40 فارسی چهارم

جواب سوالات فارسی و نگارش درس 4 چهارم دبستان

 

1- حکیم برای اندوختن دانش به سفر رفت. نادرست

2- کشتی بر اثر برخورد به صخره چند تکه شد. نادرست

3- علم و دانش سرمایه ای است که هیچگاه از بین نمیرود. درست