جواب درک مطلب صفحه 40 فارسی چهارم

جواب سوالات فارسی و نگارش درس 4 چهارم دبستان

 

1- اتفاق های مهمی را که در طول سفر برای حکیم پیش آمد به ترتیب بیان کنید.

پاسخ:

گرفتار توفان شدن، در دریا سرگردان بودن، روی ساحل به هوش آمدن، به جوانان درس آموختن

2- حکیم برای زنده ماندن خود چه چاره ای اندیشید؟

پاسخ:

روی ماسه ها شروع به نوشتن کرد

 

3- منظور حکیم از اینکه گفت به دست آورید آنچه ماندنی است چیست ؟

پاسخ:

علم و دانش اندوخته ای همیشگی است که در ذهن و دل انسان باقی میماند و با هیچ حادثه ای از بی نمیرود