فعالیت صفحه 16 درس 4 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 16 درس 4 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- هرگروه مشغول انجام دادن چه فعالیتی است ؟

پاسخ:

ساختن کاردستی و انجام کار گروهی

2- به نظر شما افراد هر یک از این گروه ها چه هدف مشترکی دارند ؟

پاسخ:

هدف این گروه انجام کار صحیح است و در نتیجه گرفتن یک نتیجه مطلوب

جواب گفتگو کنید صفحه 16 درس چهارم مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی