فعالیت صفحه 27 درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 27 درس 6 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محل زندگی تان آب نباشد، چه مشکلاتی برای شما و اعضای خانواده تان پیش می آید؟ به طور گروهی همفکری کنید و فهرست مشکلات را در کلاس بخوانید.

پاسخ:

  1. تشنگی
  2. بی حالی
  3. گرما زدگی
  4. کثیف شدن
  5. گشنگی

2- در کتاب مطالعات اجتماعی سال چهارم خواندید که در گذشته های دور، مهمترین تمدن ها در کنار رودها به وجود آمده اند. چرا ؟

پاسخ:

چون مردم میتوانستند کشاورزی کنند و همین باعث یکجا نشینی آنها شد.