جواب فعالیت های درس ۱۲ علوم پنجم ابتدایی

فعالیت صفحه 96 درس 12 علوم پنجم ابتدایی:

مواد و وسایل لازم: گلدان و یا لیوان شیشه ای، آب، قند،چند ساقه برگ دار جعفری

ساقه های برگ دار جعفری را تمیز بشوئید، انتهای ساقه هارا به طور مایل ببرید و آن ها را درون محلول آب قند بگذارید، پیش بینی کنید که مزه برگ های جعفری تغییر کرده است یا خیر ؟

بله شیرین شده است.

برای بررسی درستی پیش بینی خود مزه برگ های جعفری معمولی را مقایسه کنید:

برگ های جعفری معمولی شیرین نیست ولی برگ های جعفری که در آب قند قرار دادیم شیرین شده است.

فعالیت صفحه 97 درس 12 علوم پنجم ابتدایی:

 

مواد و وسایل لازم: میکروسکوپ، تیغه و تیغک، آب معمولی، چند برگ تره

  1. برگ تره را بشکنید
  2. لایه نازک روی برگ را جدا کنید و روی تیغه بگذارید
  3. یک قطره آب روی این لایه بریزید، تیغک را روی آن قرار دهید
  4. این نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید
  5. مشاهدات خود را نقاشی کنید

در پشت و روی برگ های تره سوراخ های ریزی وجد دارد، اکسیژن از این سوراخها وارد گیاه میشودند، اسم این سوراخ ها ریز یا روزنه میگویند.

 

فعالیت صفحه 98 درس 12 علوم پنجم ابتدایی:

 

یک داستان علمی تخیلی با عنوان : از ریشه تا برگ بنویسید و برای این داستان شکل هم بکشید. (دوستان عزیز خودتون باید این مورد رو حل کنید)