جواب فعالیت های درس 7 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید های درس هفتم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 60 درس 7 علوم پنجم

افراد نابینا به کمک الفبای برجسته به نام حروف بریل می توانند بخوانند، چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می کنند؟

پاسخ:

خط بریل خط برجسته ای است که به کمک آن افراد نابینا می توانند بخوانند و بنویسند، اینجور افراد به کمک حس لامسه با مردم و یا افراد مثل خودشان ارتباط برقرار می کنند، تعداد گیرنده های لمسی در برخی از بخش های بدن بیشتر از جاهای دیگر است. از جمله این جاها نوک انگشتان است. این افراد از انگشتان خود برای خواندن استفاده میکنند .

جمع آوری اطلاعات صفحه 60 درس 7 علوم پنجم

برای حفظ سلامت پوست چه کارهایی باید انجام دهیم؟ در این باره اطلاعاتی جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.

پاسخ:

  1. شست و شو و نظافت هر روز بدن
  2. استراحت کافی
  3. خورد مواد غذایی ویتامین دار
  4. جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب
  5. و...