جواب فکر کنید صفحه 29 درس 4 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید صفحه 29 درس چهارم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 29 درس 4 علوم پنجم

در گذشته های خیلی دور خزندگان بزرگی به نام دایناسور ها روی زمین زندگی میکردند این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر زیر اثر پای یک دایناسور را نشان میدهد. از این اثر چه اطلاعاتی میتوان به دست آورد؟

پاسخ:

از این عکس می توان فهمید که دایناسور ها از این محل عبور کرده اند که بدلیل وزن سنگین آنها رد پای آنها خیلی بزرگ و سنگین وزن هستند.

 

فکر کنید صفحه 33 درس 4 علوم پنجم

تعداد حشره ها بیشتر از بقیه جانداران است با وجود این تعداد فسیل های حشره ها خیلی کمتر است .علت را توضیح دهید.

پاسخ:

بدن حشرات بدون استخوان هست و بدنی نرم دارند به همین دلیل فسیل حشرات بسیار کمتر است.