جواب فکر کنید های درس 10 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید های درس دهم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 84 درس 10 علوم پنجم

با چه روش هایی میتوانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم ؟

پاسخ:

  1. استفاده از انرژی های پاک برای حفظ جنگل ها و مراتع
  2. روش مستقیم ( ساختمانی و سازه ای )
  3. کنترل و بهره وری از سیلاب ها
  4. استفاده از کشاورزی حفاظتی
  5. کاشت درخت و گیاه
  6. جلوگیری از چرای بی رویه دام ها

با چه روش هایی می توانیم از فرسایش خاک جلوگیری کنیم؟