جواب فکر کنید های درس 5 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید های درس پنجم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 38 درس 5 علوم پنجم

 

آیا میتوانید مدلی را که ساخته اید، طوری به کار ببرید که خم و راست کردن ساق پا را نشان دهد؟ چگونه؟

پاسخ:

نخ آبی را به عنوان ماهیچه ی روی ران و نخ قرمز را به عنوان ماهیچه ی پشت ران، مقوای سفید را به عنوان استخوان ها ران، مقوای زرد را به عنوان استخوان ها ساق پا در نظر میگیریم.

فکر کنید صفحه 38 درس 5 علوم پنجم

 

کدام ماهیچه های زیر با اراده ی ما کار می کنند؟ « ماهیچه های قلب، معده، دست و پا و صورت »

پاسخ:

دست، پا، صورت.

 

فکر کنید صفحه 43 درس 5 علوم پنجم

 

مغز و نخاع نرم و آسیب پذیرند؛ به همین دلیل، مغز درون جمجمه و نخاع درون ستون مهره قرار گرفته است. بدن ما چگونه از آنها محافظت میکند؟

پاسخ:

مغز و نخاع دو قسمت مهم از دستگاه عصبی بدن ما هستند، نخاع داخل ستون مهره ها و مغز در استخوان سر قرار دارد و استخوان از آن محافظت میکند.