جواب فکر کنید های درس 9 علوم پنجم ابتدایی

جواب فکر کنید های درس نهم علوم پنجم ابتدایی

فکر کنید صفحه 71 درس 9 علوم پنجم

 

چرا کف آشپزخانه و حمام و سطح خیابان ها را کمی شیب دار درست میکنند؟

پاسخ:

چون در این مکان ها آب جمع میشود و باید شیب آرامی داشته به خروجی آب داشته باشد تا آب از آنجا خارج شود.

فکر کنید صفحه 73 درس 9 علوم پنجم

به شکل رو به رو توجه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری میتوان تنه ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد؟

پاسخ:

با استفاده از تبر که لبه تیز دارد .