جواب گفتگو کنید های درس 5 علوم پنجم ابتدایی

جواب گفتگو کنید های درس پنجم علوم پنجم ابتدایی

گفتگو کنید صفحه 44 درس 5 علوم پنجم

همانطور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچهی روی بازویتان باید کوتاه ّ شود. شکل زیر را به دقت نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم میگیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن چگونه به ماهیچه میرسد.

پاسخ:

 

وظیفه ی دستگاه عصبی دریافت پیام های حسی و ارسال پیام های حرکتی در بدن است، وقتی ما میخواهیم پایمان را تکان دهیم ابتدا پیام حسی به مغز ارسال میشود و مغز پیام حرکتی به ماهیچه های بدنمان میدهد.