سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

 

1. نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد نشانه ی چیست ؟ قدرت و توانایی خداوند یکتا

2. هماهنگی بین کائنات را برای رشد دانه ی گندم توضیح دهید.

یک دانه ی گندم وقتی در خاک قرار می گیرد غذای آن از قبل درخاک آماده شده، دانه برای رشد به آب هم نیاز دارد، آب به وسیله ی ابرها از بالای دریاها به مزرعه می آید و باران می بارد، دانه ی گندم از نور و گرمای خورشید هم برای رشد استفاده می کند.

3. فاصله دقیق و حساب شده ی خورشید و زمین چه هماهنگی و نظامی را ایجاد کرده است ؟

اگر فاصله ی زمین تا خورشید خیلی زیاد بود، گیاهان به خاطر سرما از بین می رفتند و اگر این فاصله خیلی کم بود از گرمای زیاد می سوختند.

4. چه چیزی نشان می دهد که فقط یک خدا جهان را اداره می کند ؟ نظم و هماهنگی این جهان

5. خداوند در قرآن کریم در رابطه با یکانگی و یکتایی خود چه فرموده اند ؟

اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود آسمان و زمین به هم می ریخت.

6. امام علی (ع) در مورد یگانگی پروردگار به فرزندشان امام حسن (ع) چه فرموده است ؟

پسر عزیزم؛ بدان اگر پروردگار تو شریکی داشت پیامبران او نیز نزد تو می آمدند.

7. بین پدیده های جهان نظم و هماهنگی وجود دارد، زیرا فقط یک خدا جهان را اداره می کند.

 

بین و بگو صفحه 13

1. بادقت به این تصاویر نگاه کنید، میان این موجودات با محیط اطراف خود، چه هماهنگی وجود دارد ؟

این تصاویر دانایی و توانایی خداوند را بیان می کند که بین موجودات جهان هستی ارتباط برقرار کرده است تا نیازهای یکدیگر را برآورده کنند و نظم و هماهنگی وجود داشته باشد.

 

گفت و گو کنید صفحه 13

1. به نظر شما در هر یک ازموارد زیر چه مشکلاتی رخ خواهد داد ؟

  • یک مدرسه دو مدیر داشته باشد.
  • یک تیم ورزشی دو سرمربی داشته باشد.
  • سربازان یک لشکر دو فرمانده داشته باشند.

در تمامی مثالهای بالا اگر دو مسئول وجود داشته باشد، نظم و هماهنگی از بین می رود و هرکدام روش خاصی برای هدایت و اداره ی گروه خود دارند، بنابر این مجموعه ی آن ها دچار هرج و مرج می شود.

 

جواب سوالات درس 1 هدیه های آسمان شش

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب