سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

درس 11 - شگفتی های برگ

 

1. غذا سازی در کدام قسمت گیاه انجام می شود ؟

در برگ گیاهان

2. چرا برگ های مکان اصلی عمل فتوسنتز محسوب می شوند ؟

زیرا دارای سبزینه ی فراوان و روزنه و رگ برگ هستند.

3. سبزینه چیست ؟ وظیفه ی آن را بنویسید.

قسمت سبز برگ است، وظیفه اش غذاسازی بوسیله نور خورشید، آّب و کربن دی اکسید است.

4. فتوسنتز چیست ؟

غذاسازی گیاهان به وسیله ی نور خورشید را فتوسنتز می گویند.

5. برای عمل غذاسازی چه موادی نیاز است ؟

آب که از ریشه جذب می شود و کربن دی اکسید که روزنه های برگ از هوا می گیرند.

6. فتو چیست ؟

به معنی نور است.

7. سنتز چیست ؟

به معنی ساختن است.

8. آیا گیاهان در زمستان هم می توانند غذاسازی کنند ؟ چرا ؟

خیر، زیرا در زمستان نور خورشید به اندازه ی کافی برای فتوسنتز موجود نمی باشد، یعنی قدرت تابش خورشید کم است.

9. باید از قرار دادن الکل به طور مستقیم روی حرارت جلوگیری کرد، چرا ؟

زیر الکل بسیار سریع قابل اشتعال است.

10. ساقه ی سبز چه گیاهی می تواند غذاسازی کند ؟ چرا ؟

لوبیا، زیرا ساقه ی لوبیا کلروفیل زیادی دارد.

11. آیا برگ گیاهان علاوه بر فتوسنتز کاربرد دیگری نیز دارند ؟

برگ برخی به شکل تله در آمده و می تواند حشرات و حتی جانوران کوچک را شکار کنند.

12. چرا گیاهان به آب نیاز دارند ؟

آب مواد مورد نیازی را که گیاه، از خاک می گیرد در خود حل می کند تا گیاه بتواند از آن استفاده کند.

13. اکسیژن مورد نیاز برای تنفس جانوران چگونه تامین می شود ؟

از اکسیژنی که حاصل فتوسنتز گیاهان است.

14. در شکل زیر(داخل کتاب) دو شمع روشن را زیر دو ظرف شیشه ای مشاهد می کنید، کنار یکی از شمع ها گیاه کوچکی درون گلدان قرار دارد. در کدام ظرف شمع دیرتر خاموش می شود ؟

شمعی که گیاه کنارش قرار دارد، زیرا شمع برای سوختن به اکسیژن نیاز دارد و گیاه با فتوسنتز اکسیژن مورد نیاز را تامین می کند.

15. سه مورد از فواید فتوسنتز را بنوسید.

  • غذاساز است.
  • اکسیژن لازم برای تنفس موجودات زنده تامین می شود.
  • باعث از بین رفتن آلودگی محیط زیست می شود.

16. دو میوه ی روغن دار را نام ببرید.

نارگیل و زیتون

17. دانه یا نام ببرید که هم روغنی است و هم پروتئین دارد.

سویا

 

سوال و جواب درس 11 علوم ششم

 

مطالب پیشنهادی:

 

سوالات درس 1 علوم ششم با جواب

سوالات درس 2 علوم ششم با جواب

سوالات درس 3 علوم ششم با جواب

سوالات درس 4 علوم ششم با جواب

سوالات درس 5 علوم ششم با جواب

سوالات درس 6 علوم ششم با جواب

سوالات درس 7 علوم ششم با جواب

سوالات درس 8 علوم ششم با جواب

سوالات درس 9 علوم ششم با جواب

سوالات درس 10 علوم ششم با جواب

سوالات درس 11 علوم ششم با جواب

سوالات درس 12 علوم ششم با جواب

سوالات درس 13 علوم ششم با جواب

سوالات درس 14 علوم ششم با جواب