سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

 

1. چه کسانی به ما محرم و چه کسانی نامحرم هستند ؟

پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، بچه های خواهر و برادر، عمه، عمو، دایی و خاله به ما محرم هستند، اما همسران و فرزندان آن ها به ما نامحرم هستند.

2. دختر خانم ها چگونه باید حجاب را رعایت کنند ؟

باید موی سر و تمام بدن خود را از نامحرم بپوشانند، اما پوشاندن صورت و دست ها تا مچ واجب نیست. از پوشیدن لباس هایی که توجه نامحرم را جلب می کند جلوگیری نمایند.

3. حجاب همانند نماز یکی از واجبات دین است.

 

گفت و گو کنید صفحه 49

سعیده تازه به سن تکلیف رسیده است، با جدا کردن موارد صحیح از غلط به او کمک کنید تا احکام خود را به درستی یاد بگیرد:

  • او بدون جوراب به خانه ی شوهر عمه ی خود می رود . اشتباه
  • عمویش به خانه ی آن ها آمده است و او بدون روسری از او پذیرایی می کند. صحیح
  • در حضور نامحرم وضو می گیرد. اشتباه

کامل کنید صفحه 49

در جدول زیر چه کسانی نیست به مریم و حمید محرم و چه کسانی نامحرم اند ؟ در خانه های خالی بنویسید.

نسبت به مریم:

دایی: محرم

پسرعمو: نامحرم

شوهرخواهر: نامحرم

عمو: محرم

پسرخاله: نامحرم

پسر برادر: محرم

شوهر عمه: نامحرم

 

نسبت به حمید:

دخترعمه: نامحرم

خاله: محرم

دختردایی: نامحرم

دختر خواهر: محرم

زن عمو: نامحرم

دختربرادر: محرم

زن برادر: نامحرم

 

جواب سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب