سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. خداوند در قرآن چگونه بیان می کند که عاقبت هر جوینده ای یابنده است ؟

برای انسان جز آنچه تلاش کرده (هیچ نصیب و بهره ای) نیست.

2. یکی از عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست ؟

کوشش و پشتکار

3. آیا برای رسیدن به موفقیت تلاش و کوشش کافی است ؟

در صورتی که تلاش و کوشش ما را به موفقیت می رساند که نظم و برنامه ریزی هم داشته باشیم.

4. حضرت علی (ع) درباره نظم در کارها چه سفارشی کرده است ؟

شما را به رعایت نظم در انجام کارهایتان سفارش می کنم

5. عواملی که ما را در راه رسیدن به اهداف و خواسته های ما کمک می کند تلاش و کوشش است.

فکر کن و بگو صفحه 57

1. ما انسان ها از زندگی مورچه ها چه درس های دیگری می توانیم بگیریم ؟

  1. در انجام کارها با هم یکی و متحد باشیم و هم دیگر را یاری برسانیم.
  2. صبر و حوصله
  3. دور اندیشی

 

گفت و گو کنید صفحه 57

2. به نظر شما چه عوامل دیگری باعث موفقیت می شود ؟

  1. داشتن هدف
  2. وجود یک راهنما و مشاور خوب مثل والدین، معلم، دوست خوب

 

جواب سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب