سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. ویژگی یک دانش آموز نمونه چیست ؟

  • از فرصت هایش خوب استفاده کند.
  • به معلم خود احترام بگذارد.
  • هم اهل مطالعه  هم اهل تفریح باشد.
  • 4. از تقلّب خودداری کند.

2. امام علی (ع) درباره ارزش زمان و فرصت چه فرموده اند ؟

فرصت ها مانند ابر به سرعت می گذرند، از فرصت ها به خوبی استفاده کنید.

3- حضرت سجاد (ع) درباره ی احترام به معلم خود چه سفارشی کرده است ؟

حق کسی که به تو علم می آموزد این است که احترام او را نگه داری، در حضور او با دیگران سخن نگویی و به خوبی به سخنان او گوش فرا دهی.

 

جواب فکر کن و بگو صفحه 71

با توجه به سخن امام سجاد (ع) انجام چه کارهای دیگری برای حفظ احترام معلم لازم است ؟

خوب درس بخوانیم، با انضباط و مودب باشیم، در کارهای کلاس به او کمک کنیم، تمامی کارهایی را که به ما سفارش می کند انجام دهیم، برای موفقیت خودمان نهایت تلاش و سعی را داشته باشیم.

 

جواب گفت و گو کنید صفحه 71

یک دانش آموز نمونه، چه ویژگی های دیگری دارد که در درس به آنها اشاره نشده است ؟

از رفتار ناپسند دوستانش چشم پوشی کند، صبور و باحوصله باشد، رفتارهای مناسب سنش داشته باشد و صادق باشد.

 

جواب کامل کنید صفحه 71

نتیجه استفاده درست از فرصت ها

  1. با خوب درس خواندن دانش آموز موفق و سلامت می شویم
  2. محبت بین اعضای خانواده را با کمک به یکدیگر زیاد کنیم
  3. آموختن فن و حرفه ای در دوران جوانی

نتیجه عدم استفاده درست از فرصت ها

  1. درخانواده به هم توجه نکنیم، پس نامهربان می شویم
  2. نسبت به درس خواندن بی اهمیت باشیم پس در تمامی مسائل درسی به مشکل بر می خوریم
  3. به دلیل نداشتن فنی، در جوانی شغلی نداشته باشیم

 

جواب سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب