سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. به زندگی پس از مرگ، زندگی برتر می گویند. چرا ؟

زیرا ما در آن جهان به زندگی اصلی خود می رسیم که دائمی و همیشگی است.

2. قرآن کریم در بیان این که مرگ پایان زندگی نیست چه فرموده اند، توضیح دهید.

ما پس از مرگ به جهان جدیدی پا می گذاریم که خیلی بزرگ تر و شگفت انگیز تر از این جهان است . زندگی اصلی ما در آن جهان است.

3. بین زندگی دنیوی و جهان آخرت چه تفاوت هایی وجود دارد ؟

زندگی در جهان آخرت دائمی و همیشگی است، مردم در دنیا فرصت دارند تا آخرت خود را آباد کنند، کسانی که ایمان بیاورند و کارهای نیک خود را انجام دهند، برای همیشه در بهشت خواهند بود و کافران به آتش جهنم گرفتار خواند شد.

4. مردی که با استخوان پوسیده نزد پیامبر (ص) رفت از سؤال خود چه هدفی داشت ؟

به زنده شدن مردگان بعد از مرگ شک داشت.

5. خداوند در قرآن (سوره ی یس) به سخنان آن مرد چگونه پاسخ داد ؟

او گفت: چه کسی استخوان های پوسیده را زنده می کند ؟ بگو همان کسی که آن ها را در آغاز آفریده است.

6. خداوند درجواب کسانی که به قیامت شک دارند و قدرت خدا را خیلی کم می شمارند چه فرموده است ؟

آیا آفرینش دوباره ی شما در قیامت دشوارتر است یا آفریدن آسمان که خدا آن را برپا کرده است ؟

7. به دنیای پس از مرگ جهان آخرت می گویند.

 

گفت و گو کنید صفحه 19

برای ساختن یک خانه، مهندس ابتدا باید نقشه ای طراحی کند و سپس بر اساس آن به تهیه مواد و مصالح مورد نیاز خانه رابسازد. اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اولیه سخت تر است یا دوباره ساختن آن ؟

ساختن اولیه ی آن زیرا دوباره مراحل طراحی، نقشه و تهیه مواد و ... مورد نیاز است.

 

جواب سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب