سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. زمان امام کاظم (ع) در زمان حکومت کدام پادشاه زندگی می کرد ؟ هارون

2. صفوان که از یاران امام کاظم (ع) بود چگونه مخالفت خود را با هارون نشان داد ؟

او برای رهایی از کمک به ستمگران، همهی شترانش را فروخت و به هارون کرایه نداد.

3. امام کاظم (ع) درباره ی ستمگران چه فرموده است ؟

هر کس زنده ماندن ستمگران را دوست بدارد، از آنان است و در آتش دوزخ جای خواهد داشت.

4. خداوند در قرآن درباره ی رفتار با یکدیگر چه سفارشی کرده است ؟

یه یکدیگر محبت ورزیم و انسان های با ایمان و نیکوکار را دوست بداریم، از کسانی که با دین خدا و پیامبر و اهل بیتش دشمن هستند دوری کنیم و راه خود را جدا کنیم.

5. اصل تولی و تبری به چه معناست ؟

یعنی باید مومنان را که دوستان خدا هستند دوست بداریم و در مقابل، کافران ستمکار را که دشمنان خدا هستند دشمن بداریم و از آن ها بیزاری بجوییم.

6. در کدام سوره ی قرآن به اصل تولی و تبری اشاره کرده است ؟ سوره ی فتح آیه ی 29

7. روز ملّی مبارزه با استکبار در تقویم کشور ما چه روزی است ؟ روز 13 آبان

8. در روز ملی مبارزه با استکبار در کشور ما دانش آموزان چه کار می کنند ؟

در این روز همه ی مردم به ویژه دانش آموزان و دانش جویان با شعارهایی مانند مرگ بر آمریکا و اسرائیل بیزاری خود را از دولت های زورگو و ستمگر اعلام می کنند.

9. یکی از وظایف دینی ما مسلمانان تولی و تبری است.

10. روز سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار نامیده شده است .

 

فکر کن و بگو صفحه 25

غیر از روز 13 آبان، چه مناسبت های دیگری می شناسید که در آن ها ما بیزاری خود را از دشمنان اسلام اعلام می کنیم ؟

در 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی، روز جهانی قدس.

 

گفت و گو کنید صفحه 25

در مورد پیام آیه ی 29 سوره ی فتح با دوستانتان گفت و گو کنید.

به اصل تولی و تبری اشاره شده است، یعنی با دوستان خدا دوست باشیم و با دشمنان خدا دشمن باشیم و از آن ها دوری کنیم.

 

جواب سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب