سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

1. چگونه سرزمین های اسلامی به کانون علمی جهان تبدیل شدند ؟

با گسترش اسلام مسلمانان تحت تأثیر قرآن و تعالیم دین اسلام در زمینه های مختلف پیشرفت کردند. آن ها از دانش و فنونی که از گذشته در کشورشان برجای مانده بود نیز استفاده کردند و آن ها را در پرتو اسلام گسترش دادند و به تدریج به کانون علمی جهان تبدیل شدند.

2. پیامبر اسلام چه زمانی حکومت اسلامی تشکیل دادند ؟

پس از هجرتشان از مکه به مدینه

3. از چه زمانی دعوت به اسلام هر روز با استقبال بیش تری روبرو شد و گسترش یافت ؟

از زمان هجرت حضرت محمد (ص) از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسلامی

4. پس از رحلت پیامبر (ص) مسلمانان، برای گسترش اسلام چه کردند ؟

اسلام را به خارج از شبه جزیره ی عربستان گسترش دادند و در هر دوره سرزمین های زیادی از جمله ایران را به قلمرو اسلامی افزودند و بسیاری از کشورهای قدرتمند آن روز را تصرف نمودند.

5. در زمان گسترش دین اسلام چه پیشرفت های علمی پدید آمد ؟

در این دوره هنرمندان، صنعتگران، دانشمندان، فیلسوفان و مهندسان زیادی ظهور کردند و ابداعات و اختراعات مهمی پدید آوردند.

6. خط زمان نشان دهنده ی چیست ؟

نشان می دهد که هر واقعه در چه زمانی اتفاق افتاده است.

7. مبدا تاریخ مسلمانان چیست ؟

هجرت پیامبر اکرم (ص) از مکه به مدینه

8. سده را تعریف کنید.

به هر صد سال یک سده می گویند.

9. نیمه ی اول و نیمه ی دوم یک قرن شامل چه سالهایی است ؟

از سال یکم تا پنجاه نیمه ی اول قرن است و از پنجاه و یک تا صدم نیمه ی دوم قرن.

10. دین اسلام از سرزمین عربستان طلوع کرد.

11. مسلمانان تحت تاثیر قرآن و تعالیم دینی اسلام که به تفکر و آموختن اهمیت زیادی می داد ، در زمینه های مختلف پیشرفت کردند.

12. مردم کشور ایران سهم بسیار بزرگی در گسترش اسلام و پیشرفت های علمی داشتند.

13. در دوره های اسلامی به دانشمندان، حکیم می گفتند.

14. از سال یکم تا صدم را قرن اول هجری می گویند.

 

فعالیت 1 صفحه 47

به نقشه توجه کنید، دین اسلام در کدام قاره ها گسترش یافت ؟ در هر قاره یکی دو کشور که اسلام در آن ها راه یافته است، نام ببرید.

با توجه به نقشه دین اسلام در قاره های آسیا، اروپا، افریقا گسترش یافت.

در آسیا اسلام به کشورهای مختلفی از جمله ایران و قزاقستان و اندونزی راه یافت.

در اروپا اسلام به کشورهایی مانند اسپانیا راه یافت.

در آفریقا اسلام به کشورهای مختلفی از جمله مصر و لیبی و الجزایر راه یافت.

 

فعالیت 2 صفحه 50

الف) در دوره ی اسلامی به دانشمندان، حکیم می گفتند، چون آن ها علوم مختلف را می دانستند و در چند علم، استاد بودند، آیا می توانید با توجه به مطالب این درس چند مثال بزنید ؟

  • ابوریحان بیرونی
  • ابوعلی سینا
  • زکریای رازی

ب) در دوره ی اسلامی، اغلب دانشمندان کتاب های خود را به زبان عربی می نوشتند، به نظر شما چرا چنین کاری می کردند؟

زیرا مسلمانان در دوره ی اسلامی در علوم مختلف پیشرفت های بسیاری کرده بودند و زبان علمی آن روز دنیا زبان رسمی جهان اسلام یعنی عربی بود.

 

جواب سوالات درس 9 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

 

 

مطالب پیشنهادی

 

سوالات درس 1 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 2 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 3 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 4 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 5 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 6 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 7 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 8 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 9 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 10 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 11 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 12 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 13 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 14 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 15 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 16 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 17 مطالعات ششم + جواب

 سوالات درس 18 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 19 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 20 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 21 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 22 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 23 مطالعات ششم + جواب

سوالات درس 24 مطالعات ششم + جواب