فعالیت صفحه 50 درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 50 درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم

 

2- میان وظایف اصلی حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا میبینید چه شباهت هایی میتوانید پیدا کنید؟

پاسخ:

نوشتن قوانین؛ انجام امورات اجرایی؛ رسیدگی به شکایت و اختلاف ها