فعالیت صفحه 56 درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 56 درس 11 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند ؟

پاسخ:

ارمنستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان

2- همسایگان شرقی ایران، کدام کشورها هستند ؟

پاسخ:

افعانستان، پاکستان

 

3- آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟

پاسخ:

بله

 

4- کم وسعت ترین کشور همسایه ایران کدام است؟

پاسخ:

ارمنستان

 

5- کدام کشور های همسایه مانند ایران به دریای خزر راه دارند ؟

پاسخ:

ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

 

6- کدام کشورهای همسایه مانند ایران به دریای عمان راه دارد ؟

پاسخ:

پاکستان