فعالیت صفحه 67 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 67 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

1- گردش زمین به دور خورشید چند ساعت طول میکشد ؟

پاسخ:

24 ساعت یا یک روز کامل

2- جا به جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین ؟

پاسخ:

مربوط به حرکت زمین است.