فعالیت صفحه 68 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 68 درس 13 مطالعات اجتماعی پنجم

 

4- شما تاکنون چندبار به دور خورشید چرخیده اید ؟ این نکته را چونه میفهمید ؟

پاسخ:

یک دور چرخیدن به دور خورشید 365 روز معادل یکسال است .پس 365 روز رو در سنمون ضرب میکنیم.

5- نتیجه حرکتی چرخشی زمین چیست ؟

پاسخ:

پدید آمدن شب و روز است

 

6- نتیجه حرکت انتقالی زمین چیست ؟

پاسخ:

پدید آمدن فصول است.