هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فینکنشتاین چه تعهداتی داشتند؟

سوال❓

هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران بر اساس معاهده ی فینکنشتاین چه تعهداتی داشتند؟

پاسخ✔️

بر اساس این تعهدات، فرانسه متعهد شد که ایران را در جنگ با روسیه کمک کند و در مقابل، ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با افغان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود، و به انگلستان اعلان جنگ دهد، همچنین در صورتی که تصمیم ناپلئون بر لشکر کشی به هندوستان قرار گیرد، اجازه عبور لشکر او از ایران، به آن کشور داده شود.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇