پاسخ سوالات فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 94 فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

به شکل های زیر( تصویر داخل کتاب ) نگاه کنید. درباره شباهت های آنها در گروه خود گفتگو کنید.

پاسخ

سلول ها در تصاویر زیر دارای پوشش هستن و همه سلول ها غشا هسته و سیتوپلاسم دارند

گفتگو کنید صفحه 95 فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

درباره عبارت زیر در گروه خود گفتگو کنید.

یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملا متفاوت اند.

پاسخ

هر سلول براساس هرکاری که انجام میدهد شکل و اندازه خاصی پیدا میکند. کار سلول های عصبی انتقال پیام های عصبی هست و اغلب بلند و شبیه رشته هستند.

ماهیچه ها نیز وظیفه حرکت اندام های بدن را به عهده دارند. و سلول های ماهیچیه ای دوکی شکل و قرمز و قرمز و منقبض و منبسط میشوند.

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 95 فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

در یک فعالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزرگترین یاخته ها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

پاسخ

بزرگترین سلول ها مربوط به گیاهان میباشد. سلول های گیاهی بزرگتر از جانوری است.

فعالیت صفحه 97 فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

با توجه به شکل بالا بخش های یک کارخانه را با یاخته مقایسه و جدول زیر را کامل کنید

پاسخ

بخش های یاخته ای بخش های کارخانه فرایند
غشای پلاسمایی درها و دروازه های کارخانه ورود و خروج مواد
میتوکندری منبع انرژی تولید انرژی
ریبوزوم بخش مخلوط و پخت پروتئین سازی
دستگاه گلژی بخش بسته بندی و توزیع بسته بندی و پخش
هسته اداره مدیریت تنظیم و مدیریت
واکوئل انبار ذخیره کردن
 

فعالیت صفحه 98 فصل 11 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

با توجه به شکل بالا( تصویر داخل کتاب ) جدول زیر را کامل کنید

پاسخ

مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری
کلروپلاست دارد ندارد
دیواره یاخته دارد ندارد
میتوکندری دارد ندارد
واکوئل مرکزی دارد ندارد