پاسخ سوالات فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

فکر کنید صفحه 110 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه گوارش طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟

پاسخ

  • دهان
  • مری
  • معده
  • روده
  • مخرج

فعالیت صفحه 112 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

لوله گوارش در جانوان متفاوت، از بخش های متفاوتی تشکیل شده است. شکل زیر لوله گوارش پرنده ای را نشان میدهد. با توجه به شکل، لوله گوارش این پرنده چه تفاوت هایی با لوله گوارش ما دارد؟

پاسخ

پرنده ها دو کیسه اضافه دارند. چینه دان بخشی از معده است و غذای پرندگان را خیس و نرم میکند. و سنگدان که بخشی از معده است غذا را آسیاب میکند. روده انسان ها به دو شکل است اما پرندگان یک شکل میباشد.

فعالیت صفحه 112 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

آزمایشی طراحی کنید که بتوان با آن وجود آنزیم تجزیه کننده نشاسته را در بزاق نشان داد

پاسخ

با جویدن کمی نان. در این حالت آنزیم بزاق،ن نشاسته ی نان را به گلوکز تجزیه کرده و مزه شیرین گلوکز را احساس میکنیم.

فکر کنید صفحه 112 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

شکل زیر (در صفحه 112 کتاب علوم) سه نوع دندادن پیش، نیش، و آسیا را نشان میدهد

الف) چه ارتباطی بین شکل و کار هر دندان وجود دارد؟

پاسخ

دندان های بیش و نیش وظیقه بریدن و پاره کردن و دندان های آسیای کوچک و آسیای بزرگ له و خرد کردن را به عهده دارند.

سوال

ب) چه تعدادی از هر نوع دندان در دهانتان دارید؟

پاسخ

نوع دندان تعداد
بیش 8
نیش 4
آسیای کوچک 8
آسیای بزرگ 12
جمع کل 32

فکر کنید صفحه 113 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

آیا برای شما پیش آمده است که غذا در گلویتان بپرد؟ در آن موقع چه حسی داشتید؟ با توجه به شکل چهار بگوید چرا این اتفاق افتاده است ؟

پاسخ

بله اتفاق افتاده است. وقتی راه نای بخوبی بسته نشود غذا بجای ورود به مری وارد نای میشود و راه تنفسی مارا میبندد. با سرفه غذایی که به اشتباهی وارد نای شده است بر میگردد.

فکر کنید صفحه 115 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

سطح داخلی باریکه روده چین خوردگی های فراوانی دارد. اگر همه این چین ها باز شوند سطحی در حدود 20 فرض 3 در 4 را میپوشانند. با توجه به کار باریک روده این چین خوردگی ها چه اهمیتی دارند ؟

پاسخ

باعث جذب مواد غذایی بیشتری میشود.

گفتگو کنید صفحه 116 فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟

ماهیچه ها، استخوان ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعالیت های بدنی

پاسخ

ماهیچه و استخوان ها بیش از دو سوم وزن بدن ما را تشکیل میدهند

سوال

ب) توضیح دهید کدام یک از موارد گفته شده در اختیار شما قرار دارد.

پاسخ

چربی باعث افزایش وزن میشود که بستگی به نوع و مقدار غذا و فعالیت های بدنی دارد.

 

منبع: جواب سوالات فصل 13 علوم تجربی هفتم راهنمایی