پاسخ سوالات فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی

فعالیت کنید صفحه 118 فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش‌هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟

پاسخ

  • دارای یک تلمبه بنام قلب
  • لوله هایی برای جابجایی بنام رگ
  • مویرگ و مایعی که مواد را جابجا کند

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 119 فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

درون قلب دریچه های مختلف با نام های دهلیزی بطنی و سینی قرار دارند. به نظرشما وجود این دریچ هها چه اهمیتی دارد؟ با استفاده از منابع مختلف درباره این دریچه ها اطلاعاتی راجمع آوری و در کلاس گزارش کنید.

پاسخ

جریان خون به علت وجود دریچه‌ های یک طرفه بین حفره‌های قلب و عروق خونی یکطرفه میباشد.

چهار دریچه یکطرفه قلب که ما بین حفره‌های قلبی و سرخرگ های بزرگ قرار دارند، باعث حرکت متوالی خون بین قلب و ریه‌ها و عدم برگشت خون به عقب میشوند.

دریچه های قلب دارای بخش های روی هم خوابیده میباشند که با باز و بسته شدن، جریان خون را کنترل میکنند.

در ابتدای سرخرگ آئورت و ابتدای سرخرگ ششی دریچه های سینی شکل دیده می‌شود. این دریچه ها در هنگام ورود خون به
سرخرگ ها باز می‌شوند و به گونه ای هستند که از بازگشت خون از سرخرگ ها به درون بطن ها جلوگیری می‌کنند.

دریچه‌های دهلیزی یا بطنی به صورت یکطرفه خون را از دهلیزها به بطن ها عبور میدهند و بسته می‌شوند. این دریچه‌ها شامل دریچه دو لختی بین
دهلیز چپ و بطن چپ و دریچه سه لختی. بین دهلیز راست و بطن راست است. این دریچه ها بدون بافت ماهیچه‌ای هستند و جهت جریان خون آنها را

باز و یا بسته می‌کند. دریچه‌ها به وسیله‌ی رشته هایی به برجستگی های ماهیچه ای دیواره داخلی قلب اتصال دارند.

فعالیت کنید صفحه 120 فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی

دربار درستی یا نادرستی عبارت زیر در گروه خود گفتگو کنید.

سوال

الف) همه سرخرگ‌ها خون روشن و همه سیاهرگ‌ها خون تیره دارند.

پاسخ

غلط. سرخرگ ششی که از بطن راست خون را به شش میبرد خون تیره وسیاه، رگ ششی که از شش به دهلیز چپ وارد میشود دارای خون روشن است.

سوال

ب) مسیر حرکت خون در حفره ها، دریچه ها و رگ های اصلی قلب را با ذکر نام و با استفاده از پیکان، مشخص، و درباره درستی آن در گروه خود گفتگو
کنید، در گزارش خود خون تیره و روشن را با رنگ های مختلف نشان دهید.

پاسخ

خونی که در سمت چپ قلب وجود دارد روشن و دارای اکسیژن بیشتری میباشد. این خون توسط سرخرگ آئورت به تمام نقاط بدن فرستاده می‌شود.

در سمت راست قلب خون تیره است و دارای دی اکسید است جریان دارد، این خون را سیاهرگ به دهلیز راست می‌آورند، سپس وارد بطن راست شده و توسط سرخرگ ششی، به شش ها می‌رود تا اکسیژن را جذب کند. همچنین خون روشن از طریق سیاهرگ های ششی به دهلیز چپ و سپس به بطن چپ می روند تا دوباره در بدن به گردش درآید.

فعالیت کنید صفحه 122 فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ

ویژگی سرخرگ سیاهرگ
به بطن ها متصلند ×  
به دهلیز ها متصلند   ×
خون را از قلب خارج میکنند ×  
خون را به قلب باز میگردانند   ×
خون را به سایر اندام میبرند ×  
خون را از اندام خارج میکنند   ×

فعالیت کنید صفحه 122 فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

نبض خودرا حداقل در سه نقطه بدن حس و شمارش کنید

پاسخ

نبض در هر قسمت که سرخ رگ ها از روی استخوان عبور میکند به راحتی لمس میشود.

سوال

پزشکان به جای استفاده از گوشی برای شمارش ضربان قلب از نبض استفاده میکنند، چرا ؟

پاسخ

چون تعداد نبض با ضربان قلب برابر است.

سوال

نبض خود و دوستانتان را قبل و بعد از مدتی که دویدید اندازه بگیرید، چرا نبض در شرایط مختلف متفاوت است ؟

پاسخ

چون میزان نبض به فعالیت های بدن و فشار خون وابسته است و به همین دلیل در شرایط مختلف بالا و پایین میشود.

 

منبع: جواب سوالات فصل 14 علوم تجربی هفتم راهنمایی