پاسخ سوالات فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 55 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

احداث سد در کدام دامنه بیشتر مورد نیاز است؟ دلیل خود را ذکر کنید

پاسخ

بیشترین آبی که داخل زمین نفوذ میکند در دامنه الف است. چون پوشش گیاهی متراکمی دارد و بخش زیادی از بارندگی را در خود نگه میدارد. همچنین شیب کمی که دارد باعث نفوذ بیشتر آب میشود.

در منطقه بدون پوشش گیاهی نیز مانع هدر رفتن آب میشود.

فکر کنید صفحه 56 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

الف) افزون بر پوشش گیاهی و اندازه ذره های تشکیل دهنده زمین، شیب زمین نیز در نفوذ آب به درون زمین تاثیر دارد. چگونه ؟

پاسخ

هنگامی که شیب زمین کمتر باشد نفوذ آب در زمین بیشتر است.

سوال

ب) زمین هایی که مقدار نفوذپذیری خاک آنها زیاد است برای کشاورزی مناسب نیستند. چرا ؟

پاسخ

چون اگر نفوذپذیری خاک زیاد باشد آب با سرعت بالایی در آن نفوذ میکند و گیاه زمان کافی برای جذب آب ندارد

فکر کنید صفحه 57 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

الف) میزان فضا های خالی و نفوذپذیری را در دو شکل زیر با هم مقایسه کنید.

پاسخ

فضای خالی و نفوذپذیری در شکل شماره دو بیشتر است زیر وجود ذرات ریز در شکل یک باعث پر شدن فضای خالی شده است

سوال

ب) کدام یک برای تشکیل ذخیره آب زیرزمینی مناسب تر است؟

پاسخ

شکل شماره دو. چون نفوذ آب در آن بیشتر است.

فکر کنید صفحه 58 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

عمق سطح ایستابی به چه عواملی بستگی دارد؟

پاسخ

  1. میزان بارندگی
  2. نوع آب وهوا
  3. میزان بهره برداری از آب های زیرزمینی
  4. دوری و نزدیکی به ساحل
  5. میزان نفوذ پذیری خاک
  6. تغذیه مصنوعی سفره آب زیر زمینی

گفتگو کنید صفحه 59 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

برداشت بی رویه آب های زیرزمینی باعث بروز چه مشکلاتی میشود؟ علت آن را توضیح دهید

پاسخ

کم شدن منابع آب های آشامیدنی، آسیب به رشد گیاهان، شور شدن ذخایر آبی، کاهش حاصلخیزی آب.

گفتگو کنید صفحه 61 فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

انرژی مورد نیاز چرخه آب از کجا تامین میشود؟

پاسخ

خورشید.

 

منبع: جواب سوالات فصل 7 علوم تجربی هفتم راهنمایی