پاسخ سوالات فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

 

فعالیت صفحه 63 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

به فهرست زیر جمله هایی اضافه کنید که واژه کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد

امروز خیلی کار دارم

من در یک شرکت تولیدی بازی های رایانه ای کار میکنم

پاسخ

کار خوبی کردی که به آنجا رفتی

هول دادن ماشین کار سختی است

فکر کنید صفحه 64 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال

در علوم مفهوم کار را چنان تعریف میکنیم که اندازه گیری آن ممکن باشد. به نظر شما کار انجام شده در کدام یک از جمله های فعالیت صفحه قبل قابل اندازه گیری است ؟

پاسخ

جمله آخر.

سوال

اگر پاسخ مثبت است چگونه کار انجام شده را اندازه میگیرید ؟

پاسخ

مقدار کاری که انجام شده به نیرویی که برای آن صرف شده و همچنین مقدار جابه جایی جسم بستگی دارد. روش اندازه گیری: اندازه گیری این دو مقدار و ضرب آنها.

آزمایش کنید صفحه 64 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ

در صورت ثابت بودن مقدار جا به جایی با افزایش نیرو کار، نیروی اصطکاک افزایش میابد. پس نیرو و جا به جایی با کار رابطه مستقیم دارد.

خودرا بیازمایید صفحه 66 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ

650 ژول = 2 × 325

فعالیت صفحه 67 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

سوال + پاسخ

الف) در یک رادیو بخش زیادی از انرژی الکتریکی به انرژی صوتی تبدیل میشود.

ب) در یک چراغ قوه انرژی شیمیایی ذخیره شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل میشود. پس از آن لامپ انرژی الکتریکی را به انرژی نورانی و انرژی گرمایی تبدیل میکند.

فکر کنید صفحه 67 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

الف) پاسخ : جرم هر دو ماشین یکسان میباشد ولی ماشین سبزرنگ سرعت بیشتری دارد. پس انرژی جنبشی آن بیشتر است

ب) پاسخ : سرعت هر دو ماشین برابر است ولی جرم کامیون بیشتر از جرم اتومبیل سواری است. پس انرژی جنبشی کامیون بیشتر است

فعالیت صفحه 68 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

الف) پاسخ : هنگامی که روی یک جسم کار انجام میدهیم و انجام آن کار باعث حرکت آن میشود، جسم انرژی جنبشی به دست می آورد. جسمی که انرژی جنبشی داشته باشد حرکت میکن، در صورت برخورد این جسم به اجسام دیگر، به آن نیرو وارد میکند و در اگر باعث جابه جایی جسم شود روی آن کار انجام داده است.

ب) پاسخ : جسمی که دارای انرژی میباشد با وارد کردن نیرو به یک جسم دیگر روی آن کار انجام میدهد. پس انرژی خود را به جسم دیگر منتقل میکند

آزمایش کنید صفحه 68 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

4) پاسخهرچقدر ارتفاع بیشتر شود انرژی پتانسیل گرانشی بیشر میشود و انرژی جنبشی نیز بیشتر خواهد شد.

5) پاسخ : هرچقدر جرم بیشتر شود انرژی پتانسیل گرانشی بیشر میشود و انرژی جنبشی نیز بیشتر خواهد شد.

فکر کنید صفحه 69 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ : وقتی سنگ را از زمین بلد کرده است و در ارتفاعی نگه داشته دارای انرژی پتانسیل گرانشی میباشد. وقتی سنگ را رها میکنیم انرژی پتانسیل گرانشی تبدیل به انرژی جنبشی میشود و بیشترین انرژی جنبشی نیز در قبل از لحظه برخورد به قوطی است

 

خود بیازمایید صفحه 70 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ :900 ژول

 

خود بیازمایید صفحه 71 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

60×6.8= 408 kj
50×0.9= 45 kj
100×11.3= 1130 kj
408+45+1130= 1583 kj

فکر کنید صفحه 72 فصل 8 علوم تجربی هفتم راهنمایی

پاسخ :

سر منشا انرژی های زمین خورشید است. انرژی نورانی خورشید در گیاه به انرژی پتانسیل شیمیایی تبدیل میشود. گیاه از این انرژی عمل فتوسنتز و انرژی شیمیایی املاح معدنی در خاک رشد میکند.