فعالیت صفحه 26 درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه 26 درس 5 مطالعات اجتماعی پنجم

 

9- الف) چه عواملی ممکن است موجب شود که مردم یک مکان را ترک کنند و به جای دیگر مهاجرت کنند؟

پاسخ:

جنگ، کمبود آب، خشکسالی، کمبود درامد، مشکلات سیاسی و اقتصادی

ب) چه عواملی باعث میشود مردم به یک مکان جذب شودند؟

پاسخ:

کار جدید و درآمد، شغل یا وجود بیمارستانهای مجهز، فروشگاه های بزرگ، تحصیل و دانشگاه

 

پ) چه عاملی ممکن است موجب شود که مردم محل زندگی خود را ترک و به جای دیگر مهاجرت کنند؟

 

10- اگر جمعیت ناحیه الف نخواهد به ناحیه ب مهاجرت کند چه کارها و برنامه هایی باید اجراء شود تا در همان جا بماند ؟ دو پیشنهاد دهید.

پاسخ:

1- مشکلاتی که به وجود آمده و باعث شده افراد به فکر مهاجرت باشند رفع شود.

2- بخش اصلی مشکل و نیاز آنها در سرزمین خودشان رفع شود