شکل زیر مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت های فسیلی نشان میدهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود. در این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین معایب و مزایای سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی اشاره کنید.

سوال❓

شکل زیر مراحل تولید انرژی الکتریکی را از سوخت های فسیلی نشان میدهد. به کمک اعضای گروه خود گزارشی بنویسید که در آن چگونگی تبدیل انرژی ذخیره شده در سوخت های فسیلی به انرژی الکتریکی بیان شود. در این گزارش همچنین به برخی از مهم ترین معایب و مزایای سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی اشاره کنید.

پاسخ✔️

این سوخت های فسیلی میسوزند و آب بخار میشود و بخار با انرژی جنبشی خود، توربین را میچرخاند و این توربین باعث میشود ژانراتور بچرخد و برق تولید شود. بخاط آب هم طی عمل میعان دوباره به مخزن آب برگردانده میشود.

مزایای سوخت های فسیلی: همیشه در دسترس هستند و به سادگی تهیه میشوند. ارزان و زیاد میباشند

معایب سوخت های فسیلی: منابع آنها محدود میباشد و بعد از مصرف جایگزین نمیشوند. اگر با گاز های الاینده مثل کربن دی اکسید تولید شوند باعث آلودگی هوا میشوند. باعث گرما و گازهای اضافی میشود.

 

💬 لطفا نظرات خود را در پایین همین پست برای ما ارسال کنید👇👇👇