سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. پیامبر ما حضرت محمد (ص) دارای چه خصوصیات اخلاقی بودند ؟

خوش رو و خوش اخلاق بود، در سلام کردن بر دیگران پیشی می گرفت، همیشه لبخند بر لب داشت،، به سخنان دیگران گوش می داد و از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

2. آداب معاشرت یعنی چه ؟

به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنان انجام می دهیم، آداب معاشرت می گویند.

3. رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟

رعایت این آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم.

4. خداوند در قرآن درباره ی آداب معاشرت چه سفارشی کرده است ؟

با مردم به نیکی سخن بگویید.