سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

1. پیامبر ما حضرت محمد (ص) دارای چه خصوصیات اخلاقی بودند ؟

خوش رو و خوش اخلاق بود، در سلام کردن بر دیگران پیشی می گرفت، همیشه لبخند بر لب داشت،، به سخنان دیگران گوش می داد و از مهمان به خوبی و احترام پذیرایی می کرد.

2. آداب معاشرت یعنی چه ؟

به رفتارهایی که ما هنگام روبه رو شدن با دیگران و برای رعایت ادب در برابر آنان انجام می دهیم، آداب معاشرت می گویند.

3. رعایت آداب معاشرت نشانه ی چیست ؟

رعایت این آداب نشان دهنده ی احترامی است که ما به فرد مقابل خود می گذاریم.

4. خداوند در قرآن درباره ی آداب معاشرت چه سفارشی کرده است ؟

با مردم به نیکی سخن بگویید.

5. چند نمونه از آداب معاشرت که در دین ما وجود دارد را نام ببرید.

سکوت به هنگام صحبت دیگران، در گوشی صحبت نکردن، احترام به بزرگتر ها، دوری از مسخره کردن

6. در هنگام صحبت دیگران چگونه باید عمل کرد ؟

آرام سخن بگوییم، صدای خود را بلند نکنیم، وقتی کسی با ما صحبت می کند سخن او را قطع نکنیم.

7. حضرت محمد (ص) درباره قطع کردن صحبت دیگران چه سفارشی کرده است ؟

هر کس سخن دیگری را قطع کند، گویا به صورتش چنگ زنده است.

8. خداوند در قرآن کریم درباره ی در گوشی صحبت کردن چه فرموده است ؟

در گوشی صحبت کردن از کارهای شیطان است.

9. پیامبر اکرم (ص) درباره احترام به بزرگتر ها چه فرموده است ؟

احترام به سالمندان، احترام گذاشتن به خداوند است.

 

فکر کن و بگو صفحه 41

1. نمونه هایی از احترام به افراد سالمند در خانواده و جامعه را بیان کنید.

جلوتر از بزرگترها حرکت نکنیم، هنگام نشستن به آن ها پشت نکنیم، پای خود را پیش آن ها دراز نکنیم، با احترام با آن ها صحبت کنیم و به حرف های آن ها گوش کنیم، در اماکن عمومی مانند اتوبوس در صورتی که صندلی خالی برای نشتستن نبو ، اجازه بدهیم سالمندان بنشینند.

2. چه نمونه های دیگری از آداب معاشرت، که نزد خانواده و فامیل باید رعایت شود، می شناسید ؟

در هنگام صحبت کردن آن ها با دل و جان گوش به صحبت هایشان بدهیم، هنگام غذا خوردن اجازه بدهیم که اول بزرگ ترها سر سفره حضور پیدا کنند و بعد غذا را صرف کنیم.

 

گفت و گو کنید صفحه 41

رعایت آداب معاشرت، چه فایده هایی در زندگی ما دارد ؟

سبب می شود که بین افراد احترام و محبت و همدلی ایجاد شود، از وجود یکدیگر لذت می بریم و با هم به آرامش می رسیم.

 

جواب سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم

 

پیشنهادی:

سوالات درس 1 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 2 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 3 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 4 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 5 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 6 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 7 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 8 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 9 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 10 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 11 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 12 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 13 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 14 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 15 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 16 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب

سوالات درس 17 هدیه های آسمان ششم سوال با جواب